Strategaeth Ddrafft y Gymraeg 2021 - 2026

Rhannu ar Facebook Rhannu ar Twitter Rhannu ar LinkedIn E-bostiwch y ddolen hon

Mae Rheoliadau Safonau’r Gymraeg yn rhoi dyletswydd i Gyngor Sir Penfro wneud y canlynol:

'Cynhyrchu a chyhoeddi ar eich gwefan, strategaeth pum mlynedd sy'n amlinellu sut yr ydych yn cynnig hyrwyddo'r Gymraeg yn fwy eang yn eich ardal. . 'mae'n rhaid i chi adolygu'r strategaeth a chyhoeddi fersiwn diwygiedig ar eich gwefan o fewn pum mlynedd o gyhoeddi strategaeth.' (Safon 145)

‘Bum mlynedd ar ôl cyhoeddi'r strategaeth yn unol â safon 145, mae'n rhaid i chi:

  1. asesu i ba raddau yr ydych wedi dilyn y strategaeth ac i ba raddau yr ydych wedi cyrraedd y targed a osodwyd ganddi, a
  2. chyhoeddi'r asesiad hwnnw ar eich gwefan, gan sicrhau ei fod yn cynnwys y wybodaeth ganlynol:
  3. nifer y siaradwyr Cymraeg yn eich ardal ac oedran y siaradwyr hynny:
  4. rhestr o'r gweithgareddau yr ydych wedi'u trefnu neu wedi'u hariannu yn ystod y bum mlynedd er mwyn hyrwyddo defnydd y Gymraeg.' (Safon 146)

Roedd gofyn i Gyngor Sir Penfro gyhoeddi'i Strategaeth y Gymraeg gyntaf yn 2016. Parodd y strategaeth gychwynnol hon tan 2021. Felly, mae angen adolygu'r strategaeth bresennol a chyhoeddi un newydd erbyn diwedd 2021. Bydd y strategaeth bum mlynedd newydd yn para tan 2026.

Yn seiliedig ar adolygiad o’r gofynion deddfwriaethol, ein strategaeth flaenorol, y cyd-destun polisi ychwanegol a’r adborth a gafwyd fel rhan o’r ymarfer ymgysylltu, mae ein hamcanion strategol drafft ar gyfer 2021 – 26 fel a ganlyn:

Byddwn yn:

▪ Datblygu ein rôl arweinyddiaeth gymunedol mewn perthynas â’r Gymraeg

▪ Ehangu addysg Gymraeg yn y blynyddoedd cynnar ac mewn ysgolion (fel y CSCA)

▪ Gwella cyfleoedd i’r rhai sy’n gadael yr ysgol, ac oedolion eraill, ddysgu a defnyddio’r Gymraeg yn Sir Benfro

▪ Cefnogi’r Gymraeg yn weithredol yn ein cymunedau / sector busnes

Eich Adborth

Mae'r ymgynhoriad hwn bellach wedi dod i ben.

Mae Rheoliadau Safonau’r Gymraeg yn rhoi dyletswydd i Gyngor Sir Penfro wneud y canlynol:

'Cynhyrchu a chyhoeddi ar eich gwefan, strategaeth pum mlynedd sy'n amlinellu sut yr ydych yn cynnig hyrwyddo'r Gymraeg yn fwy eang yn eich ardal. . 'mae'n rhaid i chi adolygu'r strategaeth a chyhoeddi fersiwn diwygiedig ar eich gwefan o fewn pum mlynedd o gyhoeddi strategaeth.' (Safon 145)

‘Bum mlynedd ar ôl cyhoeddi'r strategaeth yn unol â safon 145, mae'n rhaid i chi:

  1. asesu i ba raddau yr ydych wedi dilyn y strategaeth ac i ba raddau yr ydych wedi cyrraedd y targed a osodwyd ganddi, a
  2. chyhoeddi'r asesiad hwnnw ar eich gwefan, gan sicrhau ei fod yn cynnwys y wybodaeth ganlynol:
  3. nifer y siaradwyr Cymraeg yn eich ardal ac oedran y siaradwyr hynny:
  4. rhestr o'r gweithgareddau yr ydych wedi'u trefnu neu wedi'u hariannu yn ystod y bum mlynedd er mwyn hyrwyddo defnydd y Gymraeg.' (Safon 146)

Roedd gofyn i Gyngor Sir Penfro gyhoeddi'i Strategaeth y Gymraeg gyntaf yn 2016. Parodd y strategaeth gychwynnol hon tan 2021. Felly, mae angen adolygu'r strategaeth bresennol a chyhoeddi un newydd erbyn diwedd 2021. Bydd y strategaeth bum mlynedd newydd yn para tan 2026.

Yn seiliedig ar adolygiad o’r gofynion deddfwriaethol, ein strategaeth flaenorol, y cyd-destun polisi ychwanegol a’r adborth a gafwyd fel rhan o’r ymarfer ymgysylltu, mae ein hamcanion strategol drafft ar gyfer 2021 – 26 fel a ganlyn:

Byddwn yn:

▪ Datblygu ein rôl arweinyddiaeth gymunedol mewn perthynas â’r Gymraeg

▪ Ehangu addysg Gymraeg yn y blynyddoedd cynnar ac mewn ysgolion (fel y CSCA)

▪ Gwella cyfleoedd i’r rhai sy’n gadael yr ysgol, ac oedolion eraill, ddysgu a defnyddio’r Gymraeg yn Sir Benfro

▪ Cefnogi’r Gymraeg yn weithredol yn ein cymunedau / sector busnes

Eich Adborth

Mae'r ymgynhoriad hwn bellach wedi dod i ben.

Diweddaru: 23 August 2021, 08:25