Cynllun Strategol Cymraeg Mewn Addysg 2022-2031: Ymgynghoriad

Rhannu ar Facebook Rhannu ar Twitter Rhannu ar LinkedIn E-bostiwch y ddolen hon

Dymunwn sicrhau bod yr holl ddisgyblion yn gallu cael mynediad at addysg cyfrwng Cymraeg o’r safon uchaf. Fel cyngor sir, mae gennym weledigaeth glir ar hyn o bryd ar gyfer datblygu ac ehangu addysg cyfrwng Cymraeg ac mae hon yn seiliedig ar yr egwyddorion allweddol canlynol:

 • Cydnabod hawl pob plentyn i ddysgu Cymraeg;
 • Hybu’r safonau uchaf posibl;
 • Yr angen i drin y Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal;
 • Hyrwyddo manteision dwyieithrwydd.

Caiff y gofyniad i gyhoeddi Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg ei nodi yn Neddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013; mae’r gofyniad hwn yn cynnwys cynigion a thargedau awdurdod lleol er mwyn:

 1. Gwella’r broses o gynllunio’r modd y mae addysg drwy gyfrwng y Gymraeg (“addysg cyfrwng Cymraeg”) yn cael ei darparu yn ei ardal;
 2. Gwella safonau addysg cyfrwng Cymraeg a safonau addysgu Cymraeg yn ei ardal.

Strategaeth Llywodraeth Cymru yw bod â miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 (Cymraeg 2050: Miliwn o siaradwyr). Mae rheoliadau newydd yn gwneud darpariaeth i awdurdodau lleol baratoi CSCA deng mlynedd o fis Medi 2022 a hwn wedi i bob pwrpas fydd conglfaen cyfraniad y Cyngor tuag at strategaeth Llywodraeth Cymru.

Rydym yn falch iawn o’r cynnydd a wnaed gan y Cyngor mewn perthynas â darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn ystod oes y CSCA cyfredol. Byddai’n hawdd llaesu dwylo a dweud bod y ‘gwaith wedi’i wneud’, ond rydym yn cydnabod bod cryn dipyn yn fwy i’w gyflawni ac mae’n CSCA nesaf yn gyfle i gymryd y camau nesaf.

Mae’r ddogfen ymgynghori hon yn nodi’r sefyllfa gyfredol o ran darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg yn Sir Benfro ac yn amlygu’r camau y mae angen i ni eu cymryd dros y deng mlynedd nesaf. O ganlyniad, mae hwn yn gyfle i geisio eich barn ac i ddylanwadu ar y strategaeth am y deng mlynedd nesaf.

Darllenwch y dogfennau yn y golofn ar ochr dde o'r dudalen hon, sy'n nodi’r sefyllfa bresennol mewn perthynas â'r ddarpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg yn Sir Benfro ac yn amlygu'r camau y mae angen i ni eu cymryd dros y deng mlynedd nesaf (cofiwch fod y ddogfen ar ffurf DDRAFFT ar hyn o bryd).

Wedyn, cymerwch y cyfle i gwblhau'r ffurflen ymateb i’r ymgynghoriad isod. Bydd eich safbwyntiau chi yn dylanwadu ar y strategaeth ar gyfer y deng mlynedd nesaf.

Edrychwn ymlaen at gael eich barn.

Y Cyngh. Guy Woodham

Yr Aelod Cabinet dros Addysg a Dysgu Gydol Oes

Y Cyngh. Cris Tomos

Yr Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd, Diogelu’r Cyhoedd a'r Gymraeg

Cadeirydd – Fforwm Cymraeg mewn Addysg

Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw dydd Gwener 20 Awst 2021.

Gofynnir i chi gofrestru ar ein safle ymgysylltu, ymgynghori ac adborth cwsmeriaid i gymryd rhan yn yr ffurflen ymateb.

Gofynnir i chi ateb cyfres o gwestiynau monitro. Nid yw'n ofynnol i chi ateb unrhyw un o'r cwestiynau hyn os nad ydych chi am wneud hynny. Fodd bynnag, bydd darparu'r wybodaeth hon yn ein helpu i asesu pa mor llwyddiannus yr ydym yn ymgysylltu ag adrannau gwahanol o'r boblogaeth. Bydd hyn, yn ei dro, yn ein helpu i ddiwallu anghenion y gymuned leol. Gallwch ddysgu mwy am y cwestiynau rydym yn eu gofyn ar ein gwefan yma: https://www.sir-benfro.gov.uk/cydraddoldeb/pam-ydym-nin-gofyn-cwestiynau-cydraddoldeb-ar-gymraeg

Gallwch gael mwy o wybodaeth ynglŷn â sut ydym yn rheoli a diogelu'r wybodaeth rydych yn ei darparu yn ein Telerau Defnyddio a Pholisi Preifatrwydd.

Unwaith y byddwch wedi cofrestru, gallwch wedyn 'Fewngofnodi' i gymryd rhan mewn unrhyw weithgareddau ymgysylltu, ymgynghori neu adborth cwsmeriaid yn y dyfodol.

Os ydych chi'n cael unrhyw anawsterau wrth ymateb, anfonwch e-bost surveys@pembrokeshire.gov.uk am gymorth.

Dymunwn sicrhau bod yr holl ddisgyblion yn gallu cael mynediad at addysg cyfrwng Cymraeg o’r safon uchaf. Fel cyngor sir, mae gennym weledigaeth glir ar hyn o bryd ar gyfer datblygu ac ehangu addysg cyfrwng Cymraeg ac mae hon yn seiliedig ar yr egwyddorion allweddol canlynol:

 • Cydnabod hawl pob plentyn i ddysgu Cymraeg;
 • Hybu’r safonau uchaf posibl;
 • Yr angen i drin y Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal;
 • Hyrwyddo manteision dwyieithrwydd.

Caiff y gofyniad i gyhoeddi Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg ei nodi yn Neddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013; mae’r gofyniad hwn yn cynnwys cynigion a thargedau awdurdod lleol er mwyn:

 1. Gwella’r broses o gynllunio’r modd y mae addysg drwy gyfrwng y Gymraeg (“addysg cyfrwng Cymraeg”) yn cael ei darparu yn ei ardal;
 2. Gwella safonau addysg cyfrwng Cymraeg a safonau addysgu Cymraeg yn ei ardal.

Strategaeth Llywodraeth Cymru yw bod â miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 (Cymraeg 2050: Miliwn o siaradwyr). Mae rheoliadau newydd yn gwneud darpariaeth i awdurdodau lleol baratoi CSCA deng mlynedd o fis Medi 2022 a hwn wedi i bob pwrpas fydd conglfaen cyfraniad y Cyngor tuag at strategaeth Llywodraeth Cymru.

Rydym yn falch iawn o’r cynnydd a wnaed gan y Cyngor mewn perthynas â darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn ystod oes y CSCA cyfredol. Byddai’n hawdd llaesu dwylo a dweud bod y ‘gwaith wedi’i wneud’, ond rydym yn cydnabod bod cryn dipyn yn fwy i’w gyflawni ac mae’n CSCA nesaf yn gyfle i gymryd y camau nesaf.

Mae’r ddogfen ymgynghori hon yn nodi’r sefyllfa gyfredol o ran darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg yn Sir Benfro ac yn amlygu’r camau y mae angen i ni eu cymryd dros y deng mlynedd nesaf. O ganlyniad, mae hwn yn gyfle i geisio eich barn ac i ddylanwadu ar y strategaeth am y deng mlynedd nesaf.

Darllenwch y dogfennau yn y golofn ar ochr dde o'r dudalen hon, sy'n nodi’r sefyllfa bresennol mewn perthynas â'r ddarpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg yn Sir Benfro ac yn amlygu'r camau y mae angen i ni eu cymryd dros y deng mlynedd nesaf (cofiwch fod y ddogfen ar ffurf DDRAFFT ar hyn o bryd).

Wedyn, cymerwch y cyfle i gwblhau'r ffurflen ymateb i’r ymgynghoriad isod. Bydd eich safbwyntiau chi yn dylanwadu ar y strategaeth ar gyfer y deng mlynedd nesaf.

Edrychwn ymlaen at gael eich barn.

Y Cyngh. Guy Woodham

Yr Aelod Cabinet dros Addysg a Dysgu Gydol Oes

Y Cyngh. Cris Tomos

Yr Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd, Diogelu’r Cyhoedd a'r Gymraeg

Cadeirydd – Fforwm Cymraeg mewn Addysg

Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw dydd Gwener 20 Awst 2021.

Gofynnir i chi gofrestru ar ein safle ymgysylltu, ymgynghori ac adborth cwsmeriaid i gymryd rhan yn yr ffurflen ymateb.

Gofynnir i chi ateb cyfres o gwestiynau monitro. Nid yw'n ofynnol i chi ateb unrhyw un o'r cwestiynau hyn os nad ydych chi am wneud hynny. Fodd bynnag, bydd darparu'r wybodaeth hon yn ein helpu i asesu pa mor llwyddiannus yr ydym yn ymgysylltu ag adrannau gwahanol o'r boblogaeth. Bydd hyn, yn ei dro, yn ein helpu i ddiwallu anghenion y gymuned leol. Gallwch ddysgu mwy am y cwestiynau rydym yn eu gofyn ar ein gwefan yma: https://www.sir-benfro.gov.uk/cydraddoldeb/pam-ydym-nin-gofyn-cwestiynau-cydraddoldeb-ar-gymraeg

Gallwch gael mwy o wybodaeth ynglŷn â sut ydym yn rheoli a diogelu'r wybodaeth rydych yn ei darparu yn ein Telerau Defnyddio a Pholisi Preifatrwydd.

Unwaith y byddwch wedi cofrestru, gallwch wedyn 'Fewngofnodi' i gymryd rhan mewn unrhyw weithgareddau ymgysylltu, ymgynghori neu adborth cwsmeriaid yn y dyfodol.

Os ydych chi'n cael unrhyw anawsterau wrth ymateb, anfonwch e-bost surveys@pembrokeshire.gov.uk am gymorth.

Diweddaru: 23 August 2021, 08:23