Celf Gyhoeddus Cysylltiadau Hynafol

Rhannu ar Facebook Rhannu ar Twitter Rhannu ar LinkedIn E-bostiwch y ddolen hon

Drwy brosiect Cysylltiadau Hynafol, sy'n brosiect Cymru-Iwerddon a ariennir gan yr UE, mae Cyngor Sir Penfro, mewn cydweithrediad â Chyngor Swydd Wexford, wedi llunio rhestr fer o 5 artist, neu gydweithrediadau rhwng artistiaid, ar gyfer creu dau ddarn newydd o gelf gyhoeddus cysylltiedig, un yn Ferns ac un yn Nhyddewi. Rhaid i'r ddau waith celf fod yn gysylltiedig â'i gilydd mewn rhyw ffordd. Gall y cysylltiadau fod naill ai'n weledol o ran adlewyrchu eu dyluniad, yn gysyniadol o ran themâu neu ddull o weithio, neu'n gysylltiedig mewn ffyrdd creadigol eraill a gynigir gan yr artist/iaid. Yr uchafswm cyllideb sydd ar gael yw €175,000 ar gyfer talu'r holl gostau. Dylai'r ddau waith celf gael dyraniad cyfartal o ran cyllideb a statws, ynghyd ag effaith gyfatebol.

Ar ôl i chi weld yr holl wybodaeth berthnasol, sgroliwch i lawr gymryd rhan yn yr arolwg.

 


Beth yw Cysylltiadau Hynafol?

Mae Cysylltiadau Hynafol yn brosiect 4 blynedd gyda'r nod o adfywio'r cysylltiadau hynafol rhwng cymunedau yng Ngogledd Sir Benfro a Gogledd Wexford. Cysylltir y ddau ranbarth trwy lên gwerin a hanes, megis y briodas rhwng Aoife MacMurrough a Strongbow yn ystod y cyfnod Normanaidd a threftadaeth Dewi Sant a'i ddisgybl a'i brotégé, Aeddan Sant. Dewi Sant yw nawddsant Cymru, a gaiff ei goffáu yn ninas Tyddewi lle treuliodd lawer o'i oes, tra bod gan Aeddan Sant gysylltiad agos â Wexford, yn enwedig Ferns. Nod Cysylltiadau Hynafol yw cymell y ddwy gymuned i ailddarganfod y dreftadaeth a rennir ganddynt; i fod yn fentoriaid i'w gilydd; ac i gyfnewid gwybodaeth, profiad a sgiliau. Nod arall yw defnyddio'r dreftadaeth a rennir hon fel ffordd o ddenu pobl i'r ddau ranbarth o gyrchfannau rhyngwladol. Uchelgais tymor hwy'r prosiect yw sefydlu llwybr pererinion newydd rhwng Ferns a Thyddewi, gyda'r ddau waith celf newydd yn nodi dechrau a diwedd y llwybr hwnnw.


Pwy yw'r artistiaid sydd ar y rhestr fer?

Yr artistiaid ar y rhestr fer yw:

 • Bedwyr Williams (yn gweithio ar y cyd â Contemporary Art Society)
 • Holger C. Lonze
 • S Mark Gubb ac Alan Phelan
 • Simon Watkinson
 • Studio Melyn (Linda Norris a Rachel Phillips)


Pwy all gymryd rhan yn yr arolwg?

Rydym yn credu ei bod yn bwysig iawn bod pobl sy'n byw yng Ngogledd Wexford a Gogledd Sir Benfro yn cael dweud eu dweud o ran y dewis terfynol. Gallwch gymryd rhan yn yr arolwg os oes gennych god post sy'n dechrau gyda SA61, SA62, SA64 a SA65 yng Ngogledd Sir Benfro. Os ydych yn byw yn Wexford, gallwch gymryd rhan os yw'ch cod post yn dechrau gyda Y21 neu Y25.


Sut mae gweld cyflwyniadau'r artistiaid?

Gallwch weld cynigion yr artistiaid trwy glicio ar y dolenni sydd ar ochr dde'r testun hwn. Mae gan bob artist ei oriel luniau ei hun, sydd hefyd yn cynnwys crynodeb 300 gair o'u prosiect, a ffolder ddogfennau ar wahân. I ddychwelyd i'r brif dudalen hon o un o'r orielau neu'r ffolderi dogfennau, cliciwch ar y ddolen sydd o dan y ddelwedd ar y chwith sy'n dweud 'Ymgynghoriad Comisiwn Celf Gyhoeddus Cysylltiadau Hynafol'


Sut mae cwblhau'r ymgynghoriad?

 • Rhaid i chi edrych ar y crynodebau 300 gair o gynigion bob un o'r artistiaid a'r lluniadau dylunio cysylltiedig sydd mewn colofn o orielau lluniau ar y dde. Mae enw'r arlunydd wedi'i labelu ar bob oriel.
 • Gallwch edrych ar y dogfennau ategol ychwanegol ar gyfer pob artist os y dymunwch chi, ond nid yw hyn yn hanfodol.
 • Yna cwblhewch yr arolwg isod, gan ymateb gyda sgôr rhwng 1-5 am yr un ddau gwestiwn ar gyfer pob un o'r pum artist. Bydd eich ymatebion yn cyfrannu at sgoriau terfynol a dewis yr artistiaid, felly mae’n bwysig eich bod yn ystyried pob cynnig yn ofalus cyn ymateb. Bydd sgorau cyfartalog yr holl aelodau o'r gymuned sy'n cymryd rhan yn 20% o'r sgôr derfynol ar gyfer pob artist (10% o Ferns a 10% o Dyddewi).
 • Rydym hefyd eisiau clywed unrhyw sylwadau ychwanegol yr hoffech chi eu cofnodi. Bydd y rhain yn ddienw ac yn cael eu trosglwyddo i'r panel terfynol o arbenigwyr a fydd yn cyfuno eu sgorau â'ch un chi er mwyn gwneud y dewis terfynol. Mae cwestiwn rhoi sylw ar gyfer pob artist yn yr arolwg.
 • Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y prosiect, edrychwch ar y Cwestiynau Cyffredin sydd ar y dde o dan y ffolderi dogfennau.

Cofiwch fod y bobl sy'n cymryd rhan yn yr ymgynghoriad hwn yn siŵr o fod â barn amrywiol am y gweithiau celf yn seiliedig ar chwaeth bersonol. Mae'r system sgorio wedi'i chreu yn y fath fodd fel eich bod yn gallu rhoi'r un sgôr i nifer o artistiaid os y dymunwch wneud hynny, does dim rhaid i chi eu rhoi yn nhrefn eich dewis. Fel hyn, rydym yn gobeithio pennu pa gynigion sy'n bodloni lefel dderbyniol neu lefel uchel o obeithion a disgwyliadau cymunedol yn y ddau leoliad.

Drwy brosiect Cysylltiadau Hynafol, sy'n brosiect Cymru-Iwerddon a ariennir gan yr UE, mae Cyngor Sir Penfro, mewn cydweithrediad â Chyngor Swydd Wexford, wedi llunio rhestr fer o 5 artist, neu gydweithrediadau rhwng artistiaid, ar gyfer creu dau ddarn newydd o gelf gyhoeddus cysylltiedig, un yn Ferns ac un yn Nhyddewi. Rhaid i'r ddau waith celf fod yn gysylltiedig â'i gilydd mewn rhyw ffordd. Gall y cysylltiadau fod naill ai'n weledol o ran adlewyrchu eu dyluniad, yn gysyniadol o ran themâu neu ddull o weithio, neu'n gysylltiedig mewn ffyrdd creadigol eraill a gynigir gan yr artist/iaid. Yr uchafswm cyllideb sydd ar gael yw €175,000 ar gyfer talu'r holl gostau. Dylai'r ddau waith celf gael dyraniad cyfartal o ran cyllideb a statws, ynghyd ag effaith gyfatebol.

Ar ôl i chi weld yr holl wybodaeth berthnasol, sgroliwch i lawr gymryd rhan yn yr arolwg.

 


Beth yw Cysylltiadau Hynafol?

Mae Cysylltiadau Hynafol yn brosiect 4 blynedd gyda'r nod o adfywio'r cysylltiadau hynafol rhwng cymunedau yng Ngogledd Sir Benfro a Gogledd Wexford. Cysylltir y ddau ranbarth trwy lên gwerin a hanes, megis y briodas rhwng Aoife MacMurrough a Strongbow yn ystod y cyfnod Normanaidd a threftadaeth Dewi Sant a'i ddisgybl a'i brotégé, Aeddan Sant. Dewi Sant yw nawddsant Cymru, a gaiff ei goffáu yn ninas Tyddewi lle treuliodd lawer o'i oes, tra bod gan Aeddan Sant gysylltiad agos â Wexford, yn enwedig Ferns. Nod Cysylltiadau Hynafol yw cymell y ddwy gymuned i ailddarganfod y dreftadaeth a rennir ganddynt; i fod yn fentoriaid i'w gilydd; ac i gyfnewid gwybodaeth, profiad a sgiliau. Nod arall yw defnyddio'r dreftadaeth a rennir hon fel ffordd o ddenu pobl i'r ddau ranbarth o gyrchfannau rhyngwladol. Uchelgais tymor hwy'r prosiect yw sefydlu llwybr pererinion newydd rhwng Ferns a Thyddewi, gyda'r ddau waith celf newydd yn nodi dechrau a diwedd y llwybr hwnnw.


Pwy yw'r artistiaid sydd ar y rhestr fer?

Yr artistiaid ar y rhestr fer yw:

 • Bedwyr Williams (yn gweithio ar y cyd â Contemporary Art Society)
 • Holger C. Lonze
 • S Mark Gubb ac Alan Phelan
 • Simon Watkinson
 • Studio Melyn (Linda Norris a Rachel Phillips)


Pwy all gymryd rhan yn yr arolwg?

Rydym yn credu ei bod yn bwysig iawn bod pobl sy'n byw yng Ngogledd Wexford a Gogledd Sir Benfro yn cael dweud eu dweud o ran y dewis terfynol. Gallwch gymryd rhan yn yr arolwg os oes gennych god post sy'n dechrau gyda SA61, SA62, SA64 a SA65 yng Ngogledd Sir Benfro. Os ydych yn byw yn Wexford, gallwch gymryd rhan os yw'ch cod post yn dechrau gyda Y21 neu Y25.


Sut mae gweld cyflwyniadau'r artistiaid?

Gallwch weld cynigion yr artistiaid trwy glicio ar y dolenni sydd ar ochr dde'r testun hwn. Mae gan bob artist ei oriel luniau ei hun, sydd hefyd yn cynnwys crynodeb 300 gair o'u prosiect, a ffolder ddogfennau ar wahân. I ddychwelyd i'r brif dudalen hon o un o'r orielau neu'r ffolderi dogfennau, cliciwch ar y ddolen sydd o dan y ddelwedd ar y chwith sy'n dweud 'Ymgynghoriad Comisiwn Celf Gyhoeddus Cysylltiadau Hynafol'


Sut mae cwblhau'r ymgynghoriad?

 • Rhaid i chi edrych ar y crynodebau 300 gair o gynigion bob un o'r artistiaid a'r lluniadau dylunio cysylltiedig sydd mewn colofn o orielau lluniau ar y dde. Mae enw'r arlunydd wedi'i labelu ar bob oriel.
 • Gallwch edrych ar y dogfennau ategol ychwanegol ar gyfer pob artist os y dymunwch chi, ond nid yw hyn yn hanfodol.
 • Yna cwblhewch yr arolwg isod, gan ymateb gyda sgôr rhwng 1-5 am yr un ddau gwestiwn ar gyfer pob un o'r pum artist. Bydd eich ymatebion yn cyfrannu at sgoriau terfynol a dewis yr artistiaid, felly mae’n bwysig eich bod yn ystyried pob cynnig yn ofalus cyn ymateb. Bydd sgorau cyfartalog yr holl aelodau o'r gymuned sy'n cymryd rhan yn 20% o'r sgôr derfynol ar gyfer pob artist (10% o Ferns a 10% o Dyddewi).
 • Rydym hefyd eisiau clywed unrhyw sylwadau ychwanegol yr hoffech chi eu cofnodi. Bydd y rhain yn ddienw ac yn cael eu trosglwyddo i'r panel terfynol o arbenigwyr a fydd yn cyfuno eu sgorau â'ch un chi er mwyn gwneud y dewis terfynol. Mae cwestiwn rhoi sylw ar gyfer pob artist yn yr arolwg.
 • Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y prosiect, edrychwch ar y Cwestiynau Cyffredin sydd ar y dde o dan y ffolderi dogfennau.

Cofiwch fod y bobl sy'n cymryd rhan yn yr ymgynghoriad hwn yn siŵr o fod â barn amrywiol am y gweithiau celf yn seiliedig ar chwaeth bersonol. Mae'r system sgorio wedi'i chreu yn y fath fodd fel eich bod yn gallu rhoi'r un sgôr i nifer o artistiaid os y dymunwch wneud hynny, does dim rhaid i chi eu rhoi yn nhrefn eich dewis. Fel hyn, rydym yn gobeithio pennu pa gynigion sy'n bodloni lefel dderbyniol neu lefel uchel o obeithion a disgwyliadau cymunedol yn y ddau leoliad.

 • CAU: mae'r arolwg hwn wedi dod i ben

  Mae'r arolwg hwn wedi'i greu er mwyn mesur ymatebion cymunedau i'r 5 cynnig a dyluniad sydd ar y rhestr fer.

  Gofynnir i chi ymateb i'r un dau ddatganiad ar gyfer pob artist. Gallwch hefyd roi sylwadau ychwanegol ar gyfer pob artist os y dymunwch wneud hynny. Bydd eich ymatebion yn cyfrannu at sgoriau terfynol a dewis yr artistiaid, felly mae’n bwysig eich bod yn ystyried pob cynnig yn ofalus cyn ymateb. 

  Mae'r datganiad cyntaf 'Mae cynnig a syniadau dylunio Artist X yn briodol ac yn ystyrlon i'm cymuned i (Ferns / Tyddewi)' yn gofyn am i chi feddwl a yw'r artist wedi ystyried y lleoliadau, y themâu a'r deunyddiau ac o ganlyniad wedi creu dyluniad sy'n yn briodol ac yn ystyrlon i'ch cymuned chi.

  Mae'r ail ddatganiad 'Byddwn yn teimlo'n gadarnhaol ynglŷn â chael gwaith celf Artist X yn fy nghymuned' yn ceisio darganfod sut fyddech chi'n teimlo am gael y gwaith celf hwn wedi'i leoli yn eich cymuned neu'n agos at ble rydych chi'n byw.

  Ni ofynnir i chi benderfynu pa un yw eich hoff waith celf, ac efallai y byddwch yn rhoi'r un sgôr i nifer o artistiaid os y dymunwch wneud hynny. Mae'n RHAID i chi ateb y cwestiynau ar gyfer pob un o'r 5 artist cyn cyflwyno. Mae sylwadau ychwanegol ar gyfer pob artist yn ddewisol. 

  Cymryd Arolwg
  Rhannu ar Facebook Rhannu ar Twitter Rhannu ar LinkedIn E-bostiwch y ddolen hon
Diweddaru: 04 Mehefin 2021, 14:13