Addasiad Rheoledig i Ysgol Greenhill

Rhannu ar Facebook Rhannu ar Twitter Rhannu ar LinkedIn E-bostiwch y ddolen hon

ADDASIAD RHEOLEDIG I YSGOL GREENHILL

Cyflwyno Canolfan Adnoddau Dysgu ar gyfer disgyblion ag Anghenion Dysgu Cymhleth a Chyflwr Sbectrwm Awtistig (ASC)

Mae'r ddogfen ymgynghori hon yn nodi'r cynnig i gyflwyno Canolfan Adnoddau Dysgu i Ysgol Greenhill er mwyn darparu ar gyfer disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol cymhleth a Chyflwr Sbectrwm Awtistig. Edrychaf ymlaen at dderbyn eich barn.


Cyflwyniad

Mae gan Gyngor Sir Penfro ddyletswydd statudol i sicrhau lleoedd ysgol digonol ac addas yn ei ardal ac i benderfynu a yw'n gwneud y defnydd gorau o'r adnoddau a'r cyfleusterau i gyflawni'r cyfleoedd y mae plant yn eu haeddu.

Yn ei gyfarfod ar 9 Rhagfyr 2021, bu Cyngor Sir Penfro yn ystyried adroddiad a oedd yn amlinellu'r angen i ehangu ein darpariaeth mewn ysgolion uwchradd ar gyfer dysgwyr ag anghenion cymhleth. Amlinellodd yr adroddiad, er bod darpariaeth ddigonol mewn ysgolion cynradd, roedd angen mwy o leoedd yn y sector uwchradd. Roedd penderfyniad y Cyngor fel a ganlyn:

Dylai'r Cyfarwyddwr Plant ac Ysgolion gael ei awdurdodi i gynnal ymgynghoriad statudol ar sefydlu Canolfan Adnoddau Dysgu ar gyfer disgyblion ag Anghenion Dysgu Cymhleth a Chyflwr Sbectrwm Awtistig yn Ysgol Greenhill.

Mae cynnig o'r fath yn gyfystyr â newid rheoledig yng nghyd-destun Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013. O ganlyniad, mae'r ddogfen hon yn cyflawni rhan o gyfrifoldeb y Cyngor Sir o dan y Ddeddf i ymgynghori â rhanddeiliaid priodol ac i egluro cynnig y Cyngor i gyflwyno Canolfan Adnoddau Dysgu i Ysgol Greenhill er mwyn darparu ar gyfer dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol cymhleth ac ASC. Mae'r ddogfen hon yn cynnig cyfle i ymgynghorwyr gyflwyno unrhyw sylwadau, arsylwadau neu gynigion amgen yr hoffent gael eu hystyried, ynghyd ag egluro pam nad opsiynau eraill a ystyrir yw'r opsiwn a ffefrir.

Bydd ymgynghoriad ar y cynnig hwn yn cydymffurfio â gofynion y Cod Trefniadaeth Ysgolion. O ganlyniad, prif bwrpas y ddogfen hon yw darparu gwybodaeth a chasglu barn rhanddeiliaid a nodwyd. Am wybodaeth bellach ar y broses statudol, gweler tudalen 25 o’r ddogfen Ymgynghoriad.

Darllenwch drwy'r ddogfen yng ngholofn dde'r dudalen hon sy'n nodi'r cynnig.

Yna manteisiwch ar y cyfle i lenwi'r ffurflen ymateb i'r ymgynghoriad isod.

I ofyn am ddogfennau copi caled, anfonwch e-bost at educationconsultations@pembrokeshire.gov.uk

Edrychwn ymlaen at dderbyn eich barn.

Steven Richards-Downes

Cyfarwyddwr Addysg

Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw 14 Chwefror 2022.


Ffoto: Google Maps

ADDASIAD RHEOLEDIG I YSGOL GREENHILL

Cyflwyno Canolfan Adnoddau Dysgu ar gyfer disgyblion ag Anghenion Dysgu Cymhleth a Chyflwr Sbectrwm Awtistig (ASC)

Mae'r ddogfen ymgynghori hon yn nodi'r cynnig i gyflwyno Canolfan Adnoddau Dysgu i Ysgol Greenhill er mwyn darparu ar gyfer disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol cymhleth a Chyflwr Sbectrwm Awtistig. Edrychaf ymlaen at dderbyn eich barn.


Cyflwyniad

Mae gan Gyngor Sir Penfro ddyletswydd statudol i sicrhau lleoedd ysgol digonol ac addas yn ei ardal ac i benderfynu a yw'n gwneud y defnydd gorau o'r adnoddau a'r cyfleusterau i gyflawni'r cyfleoedd y mae plant yn eu haeddu.

Yn ei gyfarfod ar 9 Rhagfyr 2021, bu Cyngor Sir Penfro yn ystyried adroddiad a oedd yn amlinellu'r angen i ehangu ein darpariaeth mewn ysgolion uwchradd ar gyfer dysgwyr ag anghenion cymhleth. Amlinellodd yr adroddiad, er bod darpariaeth ddigonol mewn ysgolion cynradd, roedd angen mwy o leoedd yn y sector uwchradd. Roedd penderfyniad y Cyngor fel a ganlyn:

Dylai'r Cyfarwyddwr Plant ac Ysgolion gael ei awdurdodi i gynnal ymgynghoriad statudol ar sefydlu Canolfan Adnoddau Dysgu ar gyfer disgyblion ag Anghenion Dysgu Cymhleth a Chyflwr Sbectrwm Awtistig yn Ysgol Greenhill.

Mae cynnig o'r fath yn gyfystyr â newid rheoledig yng nghyd-destun Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013. O ganlyniad, mae'r ddogfen hon yn cyflawni rhan o gyfrifoldeb y Cyngor Sir o dan y Ddeddf i ymgynghori â rhanddeiliaid priodol ac i egluro cynnig y Cyngor i gyflwyno Canolfan Adnoddau Dysgu i Ysgol Greenhill er mwyn darparu ar gyfer dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol cymhleth ac ASC. Mae'r ddogfen hon yn cynnig cyfle i ymgynghorwyr gyflwyno unrhyw sylwadau, arsylwadau neu gynigion amgen yr hoffent gael eu hystyried, ynghyd ag egluro pam nad opsiynau eraill a ystyrir yw'r opsiwn a ffefrir.

Bydd ymgynghoriad ar y cynnig hwn yn cydymffurfio â gofynion y Cod Trefniadaeth Ysgolion. O ganlyniad, prif bwrpas y ddogfen hon yw darparu gwybodaeth a chasglu barn rhanddeiliaid a nodwyd. Am wybodaeth bellach ar y broses statudol, gweler tudalen 25 o’r ddogfen Ymgynghoriad.

Darllenwch drwy'r ddogfen yng ngholofn dde'r dudalen hon sy'n nodi'r cynnig.

Yna manteisiwch ar y cyfle i lenwi'r ffurflen ymateb i'r ymgynghoriad isod.

I ofyn am ddogfennau copi caled, anfonwch e-bost at educationconsultations@pembrokeshire.gov.uk

Edrychwn ymlaen at dderbyn eich barn.

Steven Richards-Downes

Cyfarwyddwr Addysg

Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw 14 Chwefror 2022.


Ffoto: Google Maps

Diweddaru: 06 Ionawr 2022, 08:24